Legalitetsprincipen – skatt får endast uttas med stöd av lag!

Den moderna skatterätten är mycket omfattande och delvis mycket komplicerad.
Förutom den svenska normgivningsmakten har medlemskapet i EU lett till att mervärdesskatten och olika punktskatter harmoniserats i enlighet med direktiv. Trots saknande av rättslig reglering av inkomstskatten från EU har EU-domstolen fört fram via sin rättspraxis en form harmonisering av skatterätten byggt på diskrimineringsförbud och den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital.
Dessutom måste man beakta de domar som avgörs av Europadomstolen.

Europadomstolen har fört fram utvecklingen inom skatterätten, framför allt synen på skattetillägg som en straffrättslig sanktionsåtgärd.

På grund av regelverkets komplexitet är det inte ovanligt att Skatteverket har en annan avvikande mening än din.

VÅRA TJÄNSTER

  • Skatterättsliga utredningar – Vi tar fram beslutsunder laget åt er så att ni kan fatta rätt beslut.
  • Skatteprocesser – Vi kan lagarna, vi sköter överklagan den och vi svarar på frågor från skatteverket.
  • Vid interna transaktioner mellan moder och dotterbolag tar vi fram avtal som också beaktar skatterätten.

« Tillbaka